Home   |  Kontaktai   |  Buveinės
Safe Infusion Therapy (LT)
 
Home >

Bendrosios pardavimo sąlygos

1. Svarbiausios sąlygos
Bendrosios sąlygos Pardavėjo pateiktos Bendrosios pardavimo sąlygos reglamentuoja visus pasiūlymus ir susitarimus, susijusius su Prekių pristatymu. Pirkėjo parengtos bendrosios pirkimo sąlygos, taip pat bet kokios kitos sąlygos yra privalomos, tik jei jas Pardavėjas aiškiai priima raštu.

2. Kainos
Pardavėjo sudarytame kainoraštyje pateiktos kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo ir yra grynosios gamybos kainos, nebent susitarta kitaip.

3. Pristatymo laikas
Prekių pristatymo laikas yra jų pateikimas iš įmonės (EXW). Laikoma, kad Prekės buvo pristatytos, jei sutartą dieną jos yra paruoštos pristatymui. Pardavėjas turi teisę vykdyti dalinius pristatymus.

Pardavėjas atleidžiamas nuo savo įsipareigojimo pristatyti Prekes, jei Pirkėjas nevykdo savo apmokėjimo įsipareigojimų arba bet kokių susitartų įsipareigojimų. Vėluojant pristatyti Prekes ne dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas turi teisę atidėti savo pristatymą atitinkamam laikotarpiui arba iš dalies ar visiškai atšaukti savo įsipareigojimą pristatyti. Tais atvejais, kai pristatymas vėluoja daugiau nei 60 dienų, Pirkėjas turi teisę iš dalies ar visiškai atšaukti neįvykdytą sutarties dalį.

Jei Prekės negali būti pristatytos dėl tokių Pirkėjo nurodymų, Pardavėjas turi teisę juos laikyti Pirkėjo rizika ir sąskaita. Tokiais atvejais sandėliavimo pradžios data yra laikoma pristatymo data, o pristatymo dokumentus pakeičia sandėlio kvitas.

Prekių tiekimas vykdomas Pirkėjo rizika ir sąskaita, nebent susitariama kitaip.

4. Nuosavybės teisės išlaikymas
Prekės lieka Pardavėjo nuosavybe, kol neįvykdomi visi jo reikalavimai (pretenzijos) Pirkėjui. Pirkėjas neturi teisės palikti arba perleisti Prekių kaip išankstinio garanto. Pirkėjas apmoka visas išlaidas, susijusias su galimu teisminiu ginču.

Tuo atveju, kai Pardavėjo tiekiamos Prekės yra perparduodamos ar perduodamos trečiajai šaliai dėl kokios nors teisinės priežasties prieš visiškai įvykdant apmokėjimą, laikoma, kad Pirkėjas perleido Pardavėjui visas savo teises ir reikalavimus, įskaitant visas gretutines teises savo klientų atžvilgiu, susijusias su Prekių pardavimu. Jei Prekės perdirbamos, sujungiamos ar sumaišomos, kaip nustatyta, perleidžiamos teisės į Prekes prilygsta Prekių, kurios buvo naudojamos šiam tikslui, vertei Pardavėjo išrašytoje sąskaitoje faktūroje. Pardavėjo prašymu Pirkėjas, nevykdantis savo įsipareigojimų, praneša savo skolininkams apie teisių į Prekes perleidimą ir pateikia Pardavėjui visą informaciją, reikalingą pateikti reikalavimą (pretenziją), įskaitant visus reikiamus dokumentus. Jei Pardavėjas nenurodo kitaip, Pirkėjas privalo sukaupti pajamas iš perparduodamų Prekių, kurios ipso jure tampa Pardavėjo nuosavybe, bei privalo pasaugoti Pardavėjui bet kokias pajamas, sukauptas atskirai nuo kitų Pirkėjo gautų pajamų arba mokėjimų. 

Kilus abejonių, teisės į nuosavybę išlaikymas lieka galioti, iki Pirkėjas kiekvienu atskiru atveju įrodo, kad už Prekes buvo sumokėta. Tuo atveju, kai Pardavėjo pristatomų Prekių, kurioms taikomas nuosavybės teisės išlaikymas, bet kuriomis priemonėmis (pvz., išskaitant skolą ar trečiajai šaliai pateikus reikalavimą dėl gautinų Prekių, perleistų Pardavėjui) pareikalavo trečioji šalis, Pirkėjas apie tai nedelsiant praneša Pardavėjui bei atitinkamai praneša trečiajai šaliai apie nuosavybės teisės išlaikymo perleidimą.

5. Apmokėjimas
Pirkimo kaina yra mokama pristačius Prekes ir gavus sąskaitą faktūrą eurais (€), jei raštu nesusitarta kitaip. Dėl apmokėjimo sąlygų turi būti atskirai susitarta raštu. Jeigu šalys nesusitaria kitaip, sąskaitos faktūros be jokių atskaitymų apmokamos per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Vėluojant apmokėti, Pardavėjas turi teisę priskaičiuoti teisiškai nustatytą delspinigių sumą, numatytą BGB 288 straipsnyje.

Pirkėjas neturi teisės užlaikyti, užskaityti arba atidėti mokėjimo dėl priešieškininių reikalavimų, su kuriais Pardavėjas nesutiko raštu, ar dėl bet kurios kitos priežasties.
Laikoma, kad mokėjimas buvo atliktas tą dieną, kai šią sumą gavo Pardavėjas arba ji buvo pervesta į Pardavėjo sąskaitą banke. Tais atvejais, kai mokama vekseliu arba čekiu, mokėjimas tik tuomet laikomas atliktu, kai toks mokėjimo dokumentas yra išgryninamas banke, kuriame buvo išrašytas.


6. Minimalūs užsakymai
Kiekvienai gaminių grupei turi būti atliekami atskiri užsakymai. Kiekvienu atveju minimalus užsakymas turi būti už 1000 eurų. Pardavėjas turi teisę imti 50 eurų mokestį už pavedimą, jei užsakymo suma mažesnė.

7. Prekių grąžinimas
Pardavėjas priims grąžinamas Prekes tik išimtiniais ir pagrįstais atvejais. Grąžinant Prekes būtinas aiškus rašytinis Pardavėjo sutikimas; jo nesant kreditinė sąskaita faktūra už Prekes nebus išduodama. Grąžinant Prekes kredituojama suma priklauso nuo Prekių pagaminimo laiko, būklės ir tinkamumo parduoti.

Negalima grąžinti užsakytų Prekių, kurios nebeatitinka įprasto Pardavėjo pateikimo ir Prekių asortimento.

Pirkėjas sumoka už grąžinamų Prekių atvežimą.

Kalbant apie elektros ir elektronikos Prekes, Pirkėjas patvirtina, kad tiekiamas Prekes jis naudos išimtinai ne privačiuose namų ūkiuose. Pirkėjas grąžina Prekes Pardavėjui, jei jos yra nebenaudojamos. Gavęs Pirkėjo grąžintas Prekes Pardavėjas yra atsakingas už tinkamą šių Prekių atliekų šalinimą. Pirkėjas įpareigoja trečiąsias šalis, kurioms ji perduoda tiekiamas Prekes, jas grąžinti Pardavėjui, jei nutraukiamas jų naudojimas, arba jas tinkamai utilizuoti pagal taikomas teisines nuostatas ir savo lėšomis.

8. Pretenzijos ir skundai
Tik gavęs Prekes Pirkėjas patikrina jų kokybę ir identifikavimą siekdamas nustatyti, ar Prekės nėra sugadintos ir ar pristatytos visos. Skundai Pardavėjui turi būti pateikti raštu per 14 dienų po Prekių gavimo. Jei Pardavėjas negauna skundo per minėtą laikotarpį, laikoma, kad priėmęs Prekes Pirkėjas neturėjo nusiskundimų. Tik gavus Prekes į bet kokį matomą Prekių defektą nedelsiant turi būti atkreiptas ekspeditoriaus dėmesys ir pateiktas skundas.

Esant pagrįstiems skundams, kurie buvo pateikti laiku, Pardavėjas turi teisę Prekes pakeisti. Jei Pardavėjas negali pakeisti Prekių, Pirkėjas turi teisę į jų kainos atskaitymą iš pirkimo kainos arba į sutarties anuliavimą. Pirkėjas kitų reikalavimų (pretenzijų) Pardavėjui neturi. Bet koks skundas, kurio Pardavėjas negauna per 12 mėnesių nuo Prekių pristatymo, laikomas negaliojančiu.

Pardavėjas siūlo garantiją dėl galimų Prekių, tiekiamų Medicinos technikos skyriaus, defektų atsisakant visų kitų pretenzijų: Per 12 mėnesių nuo Prekių pristatymo priėmęs pretenziją dėl nekokybiškų medžiagų ar netinkamos pagaminimo kokybės, dėl kurios Prekė tampa arba netinkama arba iš dalies netinkama, Pardavėjas savo nuožiūra pakeičia nekokybiškas Prekės dalis arba Prekę ar jos dalį nemokamai pataiso. Pirkėjas suteikia Pardavėjui pakankamai laiko ir galimybių atlikti remontą ir pristatyti pakaitos Prekes ar jų dalis. Jei Pirkėjas to nepadaro, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės.

Apskritai, defektų buvimą gali patvirtinti tiktai Pardavėjas, jeigu Pardavėjui yra pranešta apie tai raštu iš karto po jų radimo, pageidautina, pridedant pavyzdžius. Pirkėjas nekokybiškas Prekes turi palikti Pardavėjo žinioje.

Išskyrus tai, kas aiškiai pateikta šiame dokumente, Pardavėjas neturi jokių kitų pareigų, atsakomybės ar įsipareigojimų Pirkėjui, susijusių su Prekių pirkimu ir pardavimu, nesant tyčinio nusižengimo ir didelio aplaidumo. Pardavėjo atsakomybė už finansinius nuostolius apsiriboja tik numatomais nuostoliais.

9. Bendrieji dalykai
Visi pasiūlymai ir susitarimai yra grindžiami INCOTERMS 2000 sąlygomis. Prekių pristatymo vieta yra išsiuntimo vieta; mokėjimų vykdymo vieta yra Melsungenas, Vokietija (banko sąskaita).

Taikoma Vokietijos teisė.

Vienintelės jurisdikcijos vietos yra Melzungenas (žemesnės instancijos teismas) arba Kaselis (aukštesnės instancijos teismas). Pardavėjas pasilieka teisę imtis teisinių procedūrų prieš Pirkėją pagrindinėje Pirkėjo įmonės buveinės vietoje pagal minėtos vietos įstatymus.

Sudaryta: 2002 m. vasaris


Grįžti į peržiūrą

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.